Start » Wpisy » Budżet Gminy Oświęcim na 2018 rok

Budżet Gminy Oświęcim na 2018 rok

Rada Gminy Oświęcim uchwaliła budżet na 2018 rok na sesji 20 grudnia 2017 roku. Za przyjęciem projektu przedłożonego przez wójta Alberta Bartosza było dwanaścioro radnych a trzech wstrzymało się od głosu.

Łączne dochody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 72.105.454,88 zł. Wydatki wyniosą 76.398.430,86 zł. Deficyt (4.292.975,98 zł) zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 2.242.975,98 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o wartości 2.050.000,00 zł.

Największe wydatki Gmina poniesie w związku z oświatą i wychowaniem – łącznie ponad 30 mln zł, co stanowi prawie 40% budżetu. Kolejna pozycja to rodzina i pomoc społeczna – ponad 14 mln zł. W tej kwocie 11,7 mln to świadczenie wychowawcze, czyli program 500+.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska nasz samorząd wyda prawie 12,5 mln zł. Na tę kwotę złożą się przede wszystkim gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami (śmieciami), utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku, wydatki związane z ochroną powietrza oraz koszty oświetlenia.

Poprawa jakości dróg na terenie gminy i ich utrzymanie pochłonie prawie 7,5 mln zł. Warto jednak pamiętać, że łączna wartość inwestycji w infrastrukturę drogową będzie de facto wyższa. Wynika to z faktu, że dla wielu przedsięwzięć w budżecie zaplanowano jedynie własny wkład Gminy, nie uwzględniając zewnętrznych środków. Władze Gminy zabiegają nie w wielu instytucjach, ale na decyzje musimy jeszcze poczekać.

Administracja publiczna będzie kosztować w 2018 roku ok. 5,7 mln. zł. W tej kwocie zawiera się ok. 3,9 mln zł na funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano ponad 2,2 mln zł, z czego ok. 1,5 mln zł na Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz prawie 0,5 mln zł na Gminną Bibliotekę Publiczną. Ponad 2 mln zł to dofinansowanie transportu publicznego, czyli podmiejskich autobusów, które kursują przez nasze miejscowości. Natomiast na kulturę fizyczną Gmina Oświęcim wyda niemal 0,5 mln zł.


Lech Chodacki
Redakcja “Oświęcimska Gmina”